Algemene voorwaarden

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor 1 dansseizoen te weten van 1 mei tot 30 april. De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar en eindigt uitsluitend door middel van schriftelijke opzegging.  Men is verplicht tot stipte betaling van de aan DV X-perience toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling van de gelden of het niet kunnen incasseren van de contributie per automatische incasso zal een aanmaning worden verstuurd. Wordt hier echter geen gehoor aan gegeven zijn wij genoodzaakt om de vordering in handen te stellen van een incassobureau. De kosten aan dit incasso verbonden komen voor rekening van de cursist. -Tussentijds beëindigen van de danssport ontheft de cursist niet van betaling van de contributie, deze wordt immers aangegaan voor 1 volledig dansseizoen. DV X-perience kan op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongevallen en zoekgeraakte voorwerpen.